fbpx

Agilt team till Transportstyrelsen i Örebro

Sista ansökningsdag 20 februari 2020

Omfattning och uppdragsstart

Omfattning och volym för området är budgeterat till ca 8000 timmar per 12 kalendermånader, baserat på en snittbemanning på fem (5) resurser, faktisk budget kan både bli större och mindre.
Beroende på utfall av satsningen eller utifrån förändrade förutsättningar för leveransområdet kan det bli aktuellt att skala upp det befintliga leverantörsteamet för att inte tappa leveranskapacitet och undvika merarbete och försvårad överlämning/erfarenhetsspridning med att avropa ett nytt team.
Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt efter tecknat avtal, med hänsyn tagen till krav på säkerhetsprövning och säkerhetsskyddsavtal. Det innebär att säkerhetsprövningen måste vara klar innan uppdraget kan påbörjas.

Uppdraget

Teamet som avropas kan komma att användas till flera delar inom systemutvecklingen av den migrerade plattformen. Det kan vara allt ifrån att utveckla onlinetransaktioner till att förfina bygg- och releaseprocessen. Tekniker som kommer användas är bland annat .NET, Powershell och SQL.
Exempel på områden där stöd kommer att behövas är följande:

 • Systemutveckling för att undvika teknisk skuld. För denna del behöver vi fler resurser som hjälper till med utveckling. Vi har här ett tekniskt ramverk att hålla oss inom.
 • Operativ hjälp vid leverans och driftsättning.
 • Avlasta Gunnarcenter, Gunnarcenters roll är att i första hand hjälpa till med kodmönster och tänka strategiskt framåt. Nuläget är dock att man jobbar väldigt reaktivt vilket den här resursleveransen kan avhjälpa.
 • Möjliggöra utträde ur den migrerade plattformen och i stället ha flera nyutvecklade system.

Teamet som avropas kommer ingå i förvaltningsobjekt EFFSYS (effektiv systemutveckling) och där som ett team inom Gunnarcenter*. *) Team som ansvarar för den migrerade plattformen och diverse program och system kring den.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Teamet ska ha minst en utvecklare som uppfyller kraven på kompetensnivå 3 och som fungerar som sammanhållande teamledare. Övriga medlemmar i teamet ska som minst uppfylla kraven på kompetensnivå 2.

Samtliga medlemmar i teamet ska uppfylla erfarenhetskraven nedan förutom vad gäller erfarenhet av Powershell-utveckling där minst en i teamet ska ha den erfarenheten:

 • Minst 1 års erfarenhet av Microsoft .NET
 • Minst 1 års erfarenhet av C#
 • Minst 1 års erfarenhet av SQL Server eller annan relationsdatabas
 • Erfarenhet av agil systemutveckling
 • Erfarenhet av att ha jobbat i Visual Studio
 • Erfarenhet av Powershell-utveckling

Stordatorteknik

Mervärde ges om en eller flera team medlemmar har erfarenhet av utveckling med stordatorteknik.

a. Beskriv hur kriteriet är uppfyllt, eller ange “inte aktuellt” i fritextfältet.

Arbetssätt

Leverantören ska ha ett väl etablerat arbetssätt för att kunna garantera/säkerställa full produktivitet i det för uppdraget aktuella leverantörsteamet (oavsett enskilda konsulters frånvaro).
Beskriv hur ni avser att utföra uppdraget, med särskild fokus på:

 • Hur ni arbetar med bemanningen för att tillgodose Transportstyrelsens behov av leverantörsteam.
 • Hur ni arbetar kostnadseffektivt vid etablering och nedskalning av leverantörsteamet.
 • Hur ni vid utbyte av resurser inom teamet säkerställer utbildning och överlämning till n personal för att säkerställa produktivitet.
 • Hur ni stimulerar, följer upp och rapporterar produktivitet och säkerställer rätt förmågor i leverantörsteamet.

Transportstyrelsen kommer att bedöma:

 • Beskrivning av etablerat arbetssätt (tydlighet och relevans för Transportstyrelsen)
 • Resursplanering
 • Riskidentifiering och riskhantering

a. Beskriv ert arbetssätt för att säkerställa full produktivitet.

Ansökan

Svara senast 20 februari

Ansökan skickas till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny