Digital Strateg till Nacka kommun

Sista ansökningsdag 15 november 2020

Kompetensnivå: 5
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: 100% av en heltid
Avtalstid: Uppdraget löper från 2020-12-01 till 2021-05-31 med option på löpande förlängning med 1 månads uppsägning

Uppdragsbeskrivning

Nacka kommun är mitt i införandet och etableringen av strategisk portföljstyrning som en del av realiseringen av vår digitaliseringsstrategi. Nästa steg för Nacka kommun är att knyta ihop Digitaliseringsprocessen med andra närliggande processer till en större, mer övergripande och mer enhetlig process. De närliggande processerna innefattar bland annat av tjänstemannaberedning, inköp/upphandling, projektmodellen, och förvaltningsmodellen, samt att arbeta vidare med uppföljning och effekthemtagning inom Digitaliseringsprocessen.

Stadsledningskontorets stab på Nacka kommun har behov av att upphandla ett konsultstöd till ett uppdrag som digital strateg. Rollen ingår i stadslednings-kontorets stab och innebär ett tätt samarbete med teamet för digitaliseringsprocessen som består av processledare för digitalisering/huvudarkitekt samt digital strateg.

Huvuddelarna av uppdraget kommer att innefatta främst två ansvarsområden:

1. Ansvara för vidare etablering och utvidgning av digitaliseringsprocessen och anknytande processer för att etablera metoder och visualisera effekthemtagning och uppföljning. Ansvara för att driva portföljstyrningens forum och den administration den innefattar. Det innebär t ex att samordna och driva de veckovisa möten som bereder digitaliseringsärenden, samt ta fram beslutsunderlag och uppföljningsmaterial. I uppdraget ingår också att delta i möten med verksamheter för att hantera och kvalificera inkommande initiativ. Denna hantering kan omfatta behov, kategorisering, prioritering och beredning av underlag för beslut.

2. Tillsammans med kollegor i Nacka kommuns digitaliseringsprocess aktivt etablera och driva Nacka kommuns fokusområden för digitalisering. Det kan handla om att bland annat ta fram strategiska riktlinjer, göra analyser, bidra till behovskartläggningar, hålla workshops mm. Konsulten ska därigenom bidra till att skapa värde åt organisationen genom ett kommunövergripande perspektiv som ser över verksamhetsgränser och ”silos”, och effektivisera organisationen genom att skapa förståelse för en kommungemensam strategisk riktning.

Skallkrav

 • Minst 10 års arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till digitalisering Anställningarna/uppdragen ska varit genomförda under de senaste 8 åren
 • Erfarenhet av införande och realisering av strategier för digital transformation
 • Erfarenhet av etablering av IT-styrning
 • Erfarenhet av projektledning med påverkan på IT
 • Erfarenhet av kunddriven utveckling och metodik
 • Erfarenhet av verksamhetsanalys och utveckling på både strategisk och operativ nivå

Börkrav

 • Erfarenhet av införande och etablering av portföljstyrning
 • Erfarenhet av portfölj/projektstyrning i verktyget Antura
 • Erfarenhet av att ta fram modeller och metodstöd kopplade till portföljstyrning
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet
 • Förmåga att samverka, kommunicera, coacha och visa på möjligheter

Krav på anbud

 • Redogör för Skall- och bör krav i egen bilaga
 • CV ska styrka samtliga krav
 • 2 st Referensuppdrag
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 15 november till avrop@r2m.se 

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny